Inwestycja:

Przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego Rynku Podgórskiego w Krakowie

w zakresie: jezdni, miejsc postojowych, chodników, zieleńców, placu i zjazdów, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego (zasilenie fontanny, imprez masowych, iluminacji budynków i zieleni, automatu biletowego), przebudowa sieci: oświetlenia, kanalizacji opadowej, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: wodotrysk z komora technologiczną, kraty ochronne dla drzew, ławki, kosze na śmieci, pachołki uliczne, płotki, tablice informacyjne, stojaki rowerowe oraz ogrodzenie istniejącego zejścia do toalet

Lokalizacja:
Rynek Podgórski w Krakowie
dz. nr 532, 536/1,536/2, 537, 549/1 obr. 13 Podgórze

Inwestor:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie
ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków

Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe
„SKO-BUD” – Jacek Skoczeń
ul. Chłopska 5, 30-806 Kraków